ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

ขอเบิกค่าเช่าบ้าน     

ขอยกเลิกวันลา

ขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

ที่ปิดใบสำคัญ

ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร

ใบเบิกไปราชการ

ใบเบิกสวัสดิการศึกษาบุตร

ใบมอบฉันทะ

ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด

ใบสำคัญแทนใบเสร็จ

ใบสำคัญรับเงิน

ใบประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ใบรับรองค่าจ้างประจำ

ใบรับรองเงินเดือน

ใบรับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล

ขอกลับรับราชการ

ใบขอย้าย

ใบยินยอมสับเปลี่ยน

ป้ายบอกสถานที่ต่างในสถานศึกษา

แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่

คู่มือประชาชนขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสังกัดสพฐ

ผังห้องสอบ

ผังรร.

LOGBOOK ว21/22

งานหลังคาอาคาร2

 

 

  

  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:20 น.)